De Ombudscommissie  
 

De Ombudscommissie - Onze werkwijze.


  1. U kunt een klacht indienen bij de Ombudscommissie over het gedrag van een bestuurder, een ambtenaar, een afdeling of een dienst. Bestuurders van een gemeente zijn de burgemeester, wethouders en de gemeenteraad. Ambtenaren zijn alle personen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan (gemeentebestuur).

  2. Voordat u de Ombudscommissie om een oordeel vraagt, moet u eerst uw klacht indienen bij de gemeente. Volgens de wet moet de gemeente namelijk eerst de kans krijgen om uw klacht zelf op te lossen. Dit gebeurt dan via een zogenoemde interne klachtprocedure. Er is echter een uitzondering op deze regel. Als u niet in staat bent de klacht eerst aan de betrokken gemeente voor te leggen dan kunt u de redenen hiervoor schriftelijk indienen bij de Ombudscommissie. Zij beslist op basis hiervan of uw klacht direct in behandeling wordt genomen. Rechtstreeks indienen bij de Ombudscommissie kan ook wanneer uw klacht gaat over de klachtenafhandeling van de gemeente.

  3. Wanneer u vindt dat de gemeente uw klacht niet goed heeft behandeld of als u het niet eens bent met de conclusies van de gemeente, dient u de klacht in via het formulier op deze site of stuurt u een brief per post of e-mail. Naar aanleiding van uw ingediende klacht neemt de Ombudscommissie telefonisch contact met u op.

  4. Aan de hand van uw klacht besluit de Ombudscommissie wel of geen onderzoek in te stellen. Hierover ontvangt u binnen twee tot vier weken een brief.

  5. Wanneer de commissie een onderzoek instelt naar uw klacht, organiseert zij meestal ook een hoorzitting. Daarin worden u en de gemeente in de gelegenheid gesteld om de standpunten mondeling toe te lichten. Tijdens de hoorzitting stelt de Ombudscommissie vragen aan beide partijen om ervoor te zorgen dat beide standpunten voldoende aan bod komen. Van deze hoorzitting maakt de Ombudscommissie een verslag.

  6. Op basis van de hoorzitting en de stukken komt de Ombudscommissie tot een oordeel in de vorm van een advies. Dit advies staat in het rapport dat naar u en de gemeente wordt gestuurd. Eventuele aanbevelingen aan de gemeente staan ook in dit rapport. Met het versturen van dit rapport sluit de Ombudscommissie haar onderzoek af.

  7. De gemeente is niet gehouden om het advies van de Ombudscommissie op te volgen. De gemeente mag hier gemotiveerd van af wijken. Als de Ombudscommissie in het rapport aan de gemeente een aanbeveling doet, is de gemeente verplicht om aan de Ombudscommissie aan te geven op welke manier daar gevolg aan wordt gegeven..

  8. De Ombudscommissie werkt gedurende het hele proces transparant richting alle partijen. U en de gemeente worden op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Dit betekent dat de Ombudscommissie een kopie van de stukken die één van de partijen indient naar de andere partij stuurt.